၁၀၀%
သဘာဝပစၥည္းပါ
ျပန္ေခၚဆုိေစလုိလွ်င္ မွာယူပါ

အဆစ္မ်ား၊ လက္မ်ားႏွင့္ ေျခမ်ားတြင္ နာက်င္တာ ရက္ ၃၀ အတြင္း ေပ်ာက္သြားမယ္

Pantoflex - အဆစ္မ်ားထဲက ကုိက္ခဲမႈ၊ အဆစ္နာႏွင့္ အဆစ္ေရာင္ ေရာဂါအတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ လိမ္းေဆးပါ

ထူးျခားၿပီး သဘာဝ
ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားတယ္
အဆစ္မ်ားထဲက ကုိက္ခဲမႈႏွင့္
ေရာင္ရမ္းမႈမ်ားကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္
အဆစ္မ်ားႏွင့္ တစ္႐ႉးမ်ားကုိ
ျပန္လည္ရွင္သန္လာေစပါတယ္။
အဆစ္နာႏွင့္ အဆစ္ေရာင္လွ်င္
သက္သာေစပါတယ္
အရုိးပြေရာဂါအတြက္
ထိေရာက္ပါတယ္
ေလွ်ာ့ေစ်း
ေစ်းႏႈန္း

-၅၀ %

ေလွ်ာ့ေစ်း

ေစ်းႏႈန္း အျပည့္အဝ-

ေလွ်ာ့ေစ်း ေစ်းႏႈန္း

အမည္ကုိ ရုိက္ထည့္ပါ

တယ္လီဖုန္း နံပါတ္ကုိ ရုိက္ထည့္ပါ

လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရန္ အာမခံပါတယ္
အဆစ္မ်ားႏွင့္ အျမစ္မ်ားကုိ ကုစားေပးၾကတဲ့ သဘာဝ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားရဲ႕ အံ့ဖြယ္ စြမ္းထက္မႈမ်ား

ေသာက္ေဆးထဲတြင္ မာကာဒါမီယာႏွင့္ အလႅန္တုိအင္ ပါဝင္ၾကၿပီး ခြဲစိတ္ကုသရန္ မလုိအပ္ဘဲ အဆစ္မ်ားထဲက ကုိက္ခဲမႈကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစလ်က္ ၎တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေစပါတယ္။

မာကာဒါမီယာက အင္တီေအာက္စီဓင့္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေရာင္ရမ္းမႈကုိ ဟန႔္တားတဲ့ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။
အလႅန္တုိအင္မွာ ထံုေဆးျဖစ္တဲ့အျပင္ အဆစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရး တစ္႐ႉးမ်ားအတြက္ အာဟာရလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မာကာဒါမီယာႏွင့္ အလႅန္တုိအင္တုိ႔ကုိ ပူးတြဲၿပီး သံုးစြဲမႈကသာလွ်င္

ယုိယြင္းေနတဲ့ အရုိးႏုကုိ ထိေရာက္စြာ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေစပါတယ္။

အဆစ္မ်ား ကုိက္ခဲမႈ၊ ေရာင္ရမ္းမႈႏွင့္ ထံုမႈကုိ ကုစားေပးပါသည္။ ကုစားေပးပါသည္။

ေျခလက္မ်ားကုိ ျပန္ၿပီး လုပ္ရွားလာေစပါတယ္။

အဆစ္မ်ားကုိ ကုသရာတြင္ Pantoflex ဟာ အျခား >ေဆးမ်ားထက္ ဘယ္လုိမ်ား ပုိေကာင္းပါသလဲ။
 • လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ အဆစ္နာ၊ အဆစ္ေရာင္၊ polyarthritis၊ xarthrosis osteochondrosis တုိ႔လုိ အရုိးႏု တစ္႐ႉးမ်ားဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားမွာ လူေတြအၾကား အျဖစ္မ်ားဆံုး ထိပ္သီး ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ မၾကာေသးတဲ့ ႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာ အဲဒီေရာဂါေတြကုိ အရြယ္မ်ဳိးစံုမွာ ေတြ႕ရွိလာရျခင္းမွာ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းပါတယ္။

  "ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက အေျခအေနမွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၅၀% ခန႔္တုိ႔ထံတြင္ အဆစ္ဆုိင္ရာ ျပႆနာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆုိးဝါးဆံုးက ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားဟာ “သမရုိးက်မဟုတ္တဲ့” ကုသနည္းမ်ားကုိ ပုိႏွစ္ၿခိဳက္ၾကလုိ႔ ေရာဂါ အေျခအေနမွာ ပုိ႐ႈပ္ေထြးလာေစျခင္းပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔၊ အေျခအေန ေရွ႕ဆက္ ဆုိးဝါးလာမွာကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊ အရုိးႏု တစ္႐ႉးမ်ားဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားကုိ ကုသေပးရန္ ဦးတည္ထားတဲ့ “PANTOFLEX” ေခၚ အထိေရာက္ဆံုး ေဆးအသစ္ကုိ ေဆးဝါးေစ်းကြက္သုိ႔ မိတ္ဆက္တင္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။"

 • ျပည္သူတုိ႔ထဲက လူအုပ္စု အားလံုးတုိ႔ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ရန္ "PANTOFLEX" ကုိ အင္တာနက္ေပၚက တရားဝင္ ဆုိက္မွာသာ ေရာင္းေပးပါတယ္။ အဲဒီလုိနည္းျဖင့္၊ ရုပ္သံ ေၾကာ္ျငာခ ၇၀% ႏွင့္ ေဆးဆုိင္မ်ားက ေစ်းတင္ယူၾကတဲ့ အျမတ္ ၃၀၀ - ၄၀၀% ကုိ ေခြၽတာႏုိင္တဲ့အတြက္ PANTOFLEX ကုိ လုိအပ္ၾကတဲ့ လူေတြအားလံုး ဘယ္သူမဆုိ တတ္ႏုိင္ၾကမွာပါ။

  လူေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မႈမ်ားရဲ႕ ရလဒ္အရ PANTOFLEX က အရုိးႏု တစ္႐ႉးမ်ားဆုိင္ရာ ဘယ္ေရာဂါကုိမဆုိ ၁.၅-၂ လအတြင္း ကုစားေပးပါမယ္။ ဒီေဆးဟာ ထိေရာက္မႈအရ ေစ်းႀကီးၾကတဲ့ အလားတူ ေဆးအားလံုးတုိ႔ထက္ ၂-၃ ဆ သာလြန္ပါတယ္။

  PANTOFLEX ဟာ ေရာဂါရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း ကုိယ္၌ကုိ တုိက္ရုိက္ ကုစားေပးတာပါ။ ေရာဂါလကၡဏာေတြကုိ ဖံုးဖိေပးတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊ ယုိယြင္းေနတဲ့ အရုိးႏု တစ္႐ႉးေတြကုိ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေစတာမုိ႔လုိ႔ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ဟာ ေရာဂါ လံုးဝ ေပ်ာက္ကင္း လာရတာပါ။

  လူႀကီးမင္းကပါ ႏုိင္ငံျခားမွလာၾကတဲ့ အလားတူ ေဆးေတြထက္ ဒီေဆးရဲ႕ သာလြန္ခ်က္ကုိ စမ္းၾကည့္လ်က္ တန္ဖုိးျဖတ္ေပးပါ။

-၅၀ %

ေလွ်ာ့ေစ်း

ေလွ်ာ့ေစ်း
ေစ်းႏႈန္း

ေလွ်ာ့ေစ်း ေစ်းႏႈန္း

ေစ်းႏႈန္း အျပည့္အဝ-

အမည္ကုိ ရုိက္ထည့္ပါ

တယ္လီဖုန္း နံပါတ္ကုိ ရုိက္ထည့္ပါ

လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရန္ အာမခံပါတယ္
Pantoflex လိမ္းေဆးရဲ႕ ထိေရာက္မႈကုိ လူနာမ်ားက သက္ေသထူျပထားၾကပါၿပီ။

ကြၽန္ေတာ္က အဆစ္ဆုိင္ရာ ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျပင္းထန္မႈ အဆင့္မ်ဳိးစံုမွာ ရွိၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ လူနာေတြကုိ Pantoflex လိမ္းေဆးကုိ အၾကံေပးပါတယ္။ အကန႔္အသတ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္တာမုိ႔လုိ႔ လူအားလံုး အဲဒီေဆးကုိ မဝယ္ႏုိင္ၾကတာ အမွန္ပါပဲ။ လိမ္းေဆးဟာ သက္ဆုိင္တဲ့ ေနရာမွာသာ အလုပ္လုပ္ၿပီး အဆစ္အိတ္ရဲ႕ အေခါင္းထဲကုိ တုိက္ရုိက္ စိမ့္ဝင္သြားကာ ေရာဂါကုိ ကုစားေပးဖုိ႔ အတြက္ တုိက္ရုိက္ လုပ္ကုိင္ပါေတာ့တယ္။ "Pantoflex" ထဲ ပါဝင္ၾကတဲ့ အံ့ဖြယ္ပစၥည္းမ်ားက ယုိယြင္းေနတဲ့ အရုိးႏု တစ္႐ႉးကုိ ျပန္လည္ပြားလာေစျခင္းျဖင့္ အဆစ္ ကုိက္ခဲမႈႏွင့္ ေရာင္ရမ္းမႈကုိ ကုစားေပးၿပီး ၎တုိ႔ရဲ႕ ပံုမွန္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေစပါတယ္။ osteochondrosis၊ အဆစ္နာ၊ အဆစ္ေရာင္၊ သြားလာလႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္း ခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ားကုိ ကုစားရာတြင္ သိပ္ကုိ သင့္ေတာ္ပါတယ္။

ေဘလုိဇဲေရာ့ဗ္
အာလက္ဂ္ ဘလာဒီမီရုိဗစ္ခ္်

အဆင့္ျမင့္ ခြဲစိတ္ကုသေရး ဆရာဝန္၊
လုပ္သက္ ၂၃ ႏွစ္

Pantoflex လိမ္းေဆးကုိ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈေတြက ဘာေတြကုိ ျပသခဲ့ၾကသလဲ။

Pantoflex လိမ္းေဆးကုိ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အဆစ္ဆုိင္ရာ ေရာဂါကုိ ခံစားေနၾကရတဲ့ လူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရက္ ၄၀ အတြင္းမွာ အစမ္းသပ္ခံတုိ႔ဟာ PANTOFLEX ကုိ တစ္ေန႔ ၂ ႀကိမ္ လိမ္းေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္ေတြကုိ ဆရာဝန္ေတြေတာင္ အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

၈၅-၈၉%

ပါဝင္ခဲ့ၾကသူ အားလံုးတုိ႔က PANTOFLEX ကုိ အသံုးျပဳခဲ့ၾကလုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အေျခအေန သိသိသာသာ ပုိေကာင္းလာတာကုိ ေဖၚျပခဲ့ၾကပါတယ္။ လူ ၉၀% နီးပါးတုိ႔ဟာ အဆစ္နာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသြားခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေန႔တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ သိရွိၾကတဲ့ အရုိးႏုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရး တစ္႐ႉးမ်ားဆုိင္ရာ ေရာဂါေတြ ကုသေရး နာမည္ႀကီးၾကတဲ့ ဘယ္ေဆးကမွ ဒီလုိ ျမင့္မားတဲ့ ထိေရာက္မႈကုိ မျပသႏုိင္ၾကပါဘူး။

အဆစ္ ေရာဂါမ်ား
ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ဇုန္ထဲမွာ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္ၾကလဲ။
လူႀကီးမင္း ကုိယ္တုိင္ကုိပါ စစ္ၾကည့္ပါ၊
လူႀကီးမင္းဟာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ဇုန္ထဲတြင္ ရွိေနသူ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
 • အဆစ္ဆုိင္ရာ ေရာဂါ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနသူ
 • အသက္အလုိက္ အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ အဆစ္ေတြ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ မရွိၾကေတာ့တဲ့ အသက္ႀကီးရင့္သူမ်ား
 • အဆစ္မ်ားမွာ ခြဲစိတ္ကုသမႈကုိ ခံစားခဲ့ရသူမ်ား
 • အဆစ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာရုိးမွာ ဒဏ္ရာ ရရွိထားသူမ်ား
 • တက္ႂကြမႈမရွိတဲ့ ဘဝပံုစံမ်ဳိးကုိ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား (ကြန္ပ်ဴတာ ေရွ႕မွာ အၾကာႀကီး ထုိင္ေနရသူမ်ား)
 • အဆစ္မ်ားေပၚတြင္ အခ်ိန္ၾကာစြာ ဖိစီးမႈမ်ားကုိ ခံစားရသူမ်ား
  (ဝလြန္းမႈေၾကာင့္ ခံစားးရသူတုိ႔ အပါအဝင္)
 • အားကစားသမားေတြ
 • အဆစ္ဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္
  ႀကိဳတင္ ကာကြယ္လုိသူ (အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် လူတုိင္းဆီမွာ အဆစ္မ်ား ယုိယြင္းလာၾကတယ္)
Pantoflex” လိမ္းေဆး သံုးစြဲၾကသူတုိ႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္က ကြၽန္ေတာ့ ဒူးဟာ ကုိက္ခဲလာတယ္။ အစပုိင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ့ဓာတ္မွန္ ရုိက္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး အဆစ္နာ ေရာဂါ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ၾကတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ဖုိ႔ေတာင္ မလြယ္ခဲ့ဘူး။ မသန္စြမ္းသူ အတုိင္းပါပဲ။ ဆရာဝန္ေတြက ဒူးကုိ ခြဲစိတ္ရန္ အဆုိျပဳၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ခြဲစိတ္ကုစားပြဲေပၚ အတင္မခံခ်င္ခဲ့ဘူး။ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ အဲဒီျပႆနာ စေလ့လာေတာ့တယ္။ ဆရာဝန္ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္ နာမခံခဲ့တာ ေကာင္းလုိက္တာ။ လိမ္းေဆး အသစ္ “Pantoflex” အေၾကာင္း သိလာရလုိ႔ တရားဝင္ ဆုိက္မွာ မွာယူခဲ့တယ္။ လိမ္းေဆးဟာ ၇ ရက္အၾကာမွာ ေရာက္လာတယ္၊ ညႇန္ၾကားစာထဲက အတုိင္း လိမ္းေပးခဲ့တယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ ၿမိဳ႕လံုးဆုိင္ရာ မာရသြန္ေျပးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္တဲ့ အေနနဲ႔ ေျပးေနၿပီ။ ဒူးဟာ ဒုကၡမေပးေတာ့ပါဘူး။

ေအာင္ထူး၊ ၄၅ ႏွစ္

chondrosis ျဖစ္ေနလုိ႔ ပခံုးဆစ္မွာ (တအား ဖူးေရာင္ေနခဲ့တယ္) ကုိက္ခဲလြန္းလုိ႔ ေဆးရံု တင္ခံလုိက္ရတယ္။ အစက္ခ်ဖန္ႁပြန္ေတြ၊ ဗီတာမင္ေတြ၊ သံလုိက္ျဖင့္ကုမႈ၊ အထူးေမြ႕ရာ (ေက်ာရုိး ဆန႔္ေပးရန္)၊ အပ္စုိက္နည္း၊ ႏွိပ္နယ္နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကုသေပးခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အလုပ္ဆင္းႏုိင္ၿပီ ဆုိလုိ႔ ေဆးရံုက ဆင္းလုိက္ရတယ္၊ လက္ထဲက ေရာဂါ ေပ်ာက္မသြားခဲ့ဘူး။ အာရံုေၾကာဆုိင္ရာ အထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသစဥ္ ေနာက္ဆံုး အေနႏွင့္ ဒီေဆးသစ္ကုိ စမ္းၾကည့္ဖုိ႔ အၾကံေပးတယ္။ လိမ္းေဆး “Pantoflex” ပါ၊ ကြၽန္မ တစ္ရက္ကုိ သံုးႀကိမ္ လိမ္းေပးခဲ့တယ္။ ကြၽန္မ အဆင္ေျပသြားၿပီ၊ ေအးေအးေဆး အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အျပင္ ကပြဲဝုိင္းထဲေတာင္ ပါဝင္ကႏုိင္ၿပီ။

လြင္လြင္ဦး၊ ႏွစ္ ၃၀

Pantoflex” လိမ္းေဆးက ကူညီေပးခဲ့တာ ကြၽန္မ တစ္တေယာက္တည္း မဟုတ္တာ ျမင္ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဝမ္းသာစရာပါ။ ကြၽန္မက ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူရမယ္လုိ႔ ထင္ေနခဲ့တာ၊ ဒါေပမဲ့ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတဲ့ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႕မိလုိ႔ ဒီေဆးကုိ ၫႊန္ေပးခဲ့တာ။ ကုသမုႈ ကာလ ၃ ခုအၿပီးမွာ အဆစ္ထဲ အားလံုး ျပန္လည္ရွင္သန္လာလုိ႔ ကုိက္ခဲမႈ၊ ေရာင္ရမ္းမႈ မရွိေတာ့ဘူး။ လိမ္းေဆးဟာ အရမ္းေကာင္းတာကုိ ေျပာေနစရာေတာင္ မလုိပါဘူး။

ေဒၚခင္ေလး

အသံုးျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္-

လိမ္းေဆး
အနည္းငယ္ကုိ လက္ဖဝါးေပၚ
တင္ေပးလုိက္ပါ။

ကုိက္ခဲေနတဲ့
အဆစ္ေပၚတြင္ ဝုိင္းပတ္လ်က္
လိမ္းေပးပါ

တစ္ေန႔ကုိ ၂-၃ ႀကိမ္
လိမ္းေပးပါ

ပုိ႔ေပးျခင္းႏွင့္
ေငြေပးေခ်ျခင္း-
ဆုိက္မွာ အမွာစာကုိ ထားခဲ့ပါ
အမွာစာကုိ အတည္ျပဳေပးရန္ ၁၅ မိနစ္အတြင္းမွာ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးက >ေခၚဆုိပါလိမ့္မယ္
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က အမွာစာအတုိင္း ထုပ္ပုိးလ်က္ ပုိ႔ေပးပါမယ္
တုိေတာင္းတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ မွာယူခဲ့တာ စာတုိက္ဌာနခြဲကုိ >ေရာက္ရွိလာပါမယ္
ပါဆယ္ကုိ စာတုိက္မွာ ရယူခ်ိန္မွာ ေငြေပးေခ်ပါ
အမွာစာကုိ အတည္ျပဳေပးရန္ ၁၅ မိနစ္အတြင္းမွာ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးက >ေခၚဆုိပါလိမ့္မယ္
တုိေတာင္းတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ မွာယူခဲ့တာ စာတုိက္ဌာနခြဲကုိ >ေရာက္ရွိလာပါမယ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ တဝမ္း ပုိ႔ေပးပါမယ္။
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏီမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား-

လ်ဲဗ္ အလီယဲဗ္

အရည္အေသြးဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

сလူႀကီးမင္း မွာယူခဲ့တာကုိ စိစစ္လ်က္ စိတ္ခ်စြာ ထုပ္ပုိးထားေၾကာင္းကုိ ေစာင့္ၾကပ္ေပးသူပါ

အႏၷာ ကီရီလုိဗာ

ေခၚဆုိမႈဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

လူႀကီးမင္းက ေဖၚျပေပးလုိက္တဲ့ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္သုိ႔ အခ်ိန္မီ ဆက္သြယ္ေရးကုိ တာဝန္ယူထားသူပါ

အလက္ေဆး ယဲရ္မာေကာ့ဗ္

ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ပါဆယ္ကုိ လုိအပ္တဲ့ လိပ္စာသုိ႔ အခ်ိန္မီ ပုိ႔ေပးေရးကုိ တာဝန္ယူထားသူပါ

ထူးျခားၿပီး သဘာဝ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားတယ္
အဆစ္မ်ားထဲက ကုိက္ခဲမႈႏွင့္ >ေရာင္ရမ္းမႈမ်ားကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္
အဆစ္မ်ားႏွင့္ တစ္႐ႉးမ်ားကုိ >ျပန္လည္ရွင္သန္လာေစပါတယ္။
အဆစ္နာႏွင့္ အဆစ္ေရာင္လွ်င္ သက္သာေစပါတယ္
အရုိးပြေရာဂါအတြက္ ထိေရာက္ပါတယ္

-၅၀ %

ေလွ်ာ့ေစ်း

ေလွ်ာ့ေစ်း ေစ်းႏႈန္း

ေစ်းႏႈန္း အျပည့္အဝ-

အမည္ကုိ ရုိက္ထည့္ပါ

တယ္လီဖုန္း နံပါတ္ကုိ ရုိက္ထည့္ပါ

လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရန္ အာမခံပါတယ္